odpady.mg-service.sk

Identifikácia klienta
MG Business Services je najväčšia spoločnosť na Slovensku, špecializujúca sa na Zdravotný dohľad (formou PZS), Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), Ochranu pred požiarmi (OPP), Ochranu osobných údajov (GDPR), Odpady, Registratúru a Civilnú ochranu.
Zadanie klienta
Zadanie klienta bolo vytvoriť PWA pre správu odpadov svojich klientov. PWA umožňuje nahrávanie vážnych lístkov, počíta nebezpečné odpady, generuje hlásenia pre potrebné úrady.

Webová aplikácia obsahuje 2 úrovne prístupu, pre operátora a pre zákazníka. Operátor zakladá klientský účet a podľa typov odpadov vyberá nastavenia daného účtu (napr. hranicu pre nebezpečný odpad). Zákazník dostáva kompletný prístup pre nahadzovanie reálnych údajov z prevádzky.

Aplikácia umožňuje zasielať viacero notifikácií pri zmene stavu, prípadne pri nahratí váženky či prekročení limitu pre nahlásenie.

Aplikácia umožňuje kategorizáciu váženiek a ich filtráciu spolu s označovaním. Do vážnych lístkov zákazníkov môže operátor vstúpiť a dokáže ich dodatočne opraviť.

Aplikácia za bežnými hranicami WordPressu

Aplikácia beží na kompletne custom riešení s jadrom na WordPresse.

Webová aplikácia generuje z dodaných údajov všetky dokumenty, ktoré sa predkladajú pri následnej kontrole či pri komunikácií s orgánmi pri plnení povinností.

Vývoj aplikácie bol prispôsobený náročnej tématike odpadov, na základe čoho má zákazník len obmedzené možnosti pri vypĺňaní údajov a aplikácia ho automaticky na predpokladaný chybný údaj upozorní.