Metriky úspešnosti email marketingu

Úspech e-mailových kampaní závisí od schopnosti efektívne ich sledovať, vyhodnocovať a priebežne optimalizovať. Ak by ste chceli sledovať celkovú efektivitu e-mailovej kampane, musíte mať aspoň základné znalosti o marketingových metrikách. Kvantitatívne merania, ktoré marketéri používajú na vyhodnotenie účinnosti svojich marketingových aktivít, sú známe ako marketingové metriky. A tým sa v tomto článku povenujeme.

Marketingové metriky zahŕňajú širokú škálu kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), ktoré pomáhajú hodnotiť rôzne aspekty marketingových aktivít. Existuje viac ako tucet metrík e-mailového marketingu, ktoré je potrebné sledovať, ale stačiť vám budú aj tie, ktoré nájdete v tomto článku.

Open rate

Miera otvorenia e-mailu je celkové percento odoberateľov, ktorí klikli a otvorili vašu e-mailovú kampaň. Toto percento dokážete zistiť jednoducho:

Miera otvorení = (otvorené e-maily ÷ doručené e-maily) × 100

Click-through rate (CTR)

Miera prekliknutia e-mailu vyjadruje, koľko ľudí kliklo na danú akciu, obrázok, hypertextový odkaz alebo video v e-mailovej kampani. Percento CTR viete zistiť nasledovne:

CTR = (jedinečné kliknutia ÷ doručené e-maily) × 100

Unsubscribe rate

Miera odhlásení z odoberania e-mailu je percento odberateľov, ktorí sa rozhodli odhlásiť sa z prijímania ďalších e-mailov vašej kampane. Mieru zrušenia odberu e-mailu možno zistiť pomocou nasledujúceho vzorca:

Miera zrušenia odberu = (celkový počet zrušení odberu ÷ doručené e-maily) × 100

Click-to-open rate (CTOR)

Pre niektorých sa môže zdať CTOR ako open rate, no nie je to úplne tak. Miera kliknutí je porovnanie jedinečných kliknutí a jedinečných otvorení. A predsa, aj vzorec je oproti open rate metrike o čosi odlišný:

CTOR = (počet jedinečných kliknutí ÷ počet jedinečných otvorení) × 100

Bounce rate

Miera odchodov je známa ako percento e-mailov, ktoré sa vrátia v dôsledku zlyhania doručenia. Môže ísť buď o tvrdé alebo mäkké zlyhanie. Tvrdé zlyhanie zastrešuje prípady, kedy sa e-mail nepodarilo doručiť z dôvodov, ako je napríklad neplatná adresa. Mäkké alebo menej závažné zlyhanie je dôvodom plnej schránky prijímateľa alebo príliš veľkého súboru alebo prílohy vo vašom e-maile. Výpočet pre túto metriku je nasledovný:

Miera odchodov = (celkový počet vrátených e-mailov ÷ celkový počet odoslaných e-mailov) × 100

Spam rate

Miera spamu je percento e-mailov, ktoré boli propagované ako „spam“ alebo inak nevyžiadané. Tieto správy môže označiť ako spam nielen príjemca, ale aj e-mailový klient (Gmail, Outlook, Apple mail, Yahoo,…) Spam rate vypočítate nasledovne:

Miera spamu = (miera prijatého spamu ÷ doručené e-maily) × 100

Overall list growth

Zatiaľ čo predošlé metriky vám pomôžu poskytnúť prehľad o tom, koľko ľudí sa prihlásilo alebo odhlásilo z odberu vašich e-mailov, tieto informácie samotné vám nestačia na to, aby ste zistili dynamiku rastu vášho zoznamu odoberateľov. Na výpočet celkového rastu zoznamu odoberateľov potrebujete tento vzorec:

(Počet nových odberateľov – Počet odhlásených) / Celkový počet adries v zozname

Výsledné číslo vynásobte číslom 100 a získate mieru rastu zoznamu. Pokiaľ je hodnota nízka, nenechajte sa zastrašiť. Jednoducho sa strategicky zamerajte na kvalitnejší obsah a priebežne ho optimalizujte. Nezabúdajte však na priebežné merania.

Return on investment (ROI)

Ak chcete zistiť, koľko peňazí daná e-mailová kampaň zarobila, dokážete to tak, ako pri každej inej metrike – vzorcom.

ROI = (celkový zisk – celkový rozpočet / investície) x 100

Takto získate prehľad o tom, akú návratnosť kampaň vygenerovala, a možno zistíte, či sa oplatí pokračovať, poprípade či je potrebná optimalizácia obsahu a jeho atribútov.

Pravidelným monitorovaním a vyhodnocovaním marketingových aktivít môžete odhaliť rôzne výsledky, lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zistiť, ktoré kanály a techniky sú najefektívnejšie. S týmito znalosťami môžete zlepšiť svoje marketingové úsilie, efektívnejšie distribuovať zdroje a prepojiť svoju stratégiu s cieľmi vašej značky.